ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

1.จำนวนนักเรียน แยกชั้น เพศและห้องเรียน ( รายละเอียด )

2.จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ของโรงเรียนในสังกัด ( รายละเอียด )

3.จำนวนนักเรียนจบชั้นอนุบาล ป.3 ป.6 และ ม.3 ( รายละเอียด )

4. จำนวนนักเรียนที่จบ ป.6 แล้วศึกษาต่อ ( รายละเอียด )

5. จำนวนนักเรียนที่จบ ม.3 แล้วไม่ศึกษาต่อ ( รายละเอียด )

6. จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินผลการประเมินปลายปี ( รายละเอียด )

7. ตารางตรวจพินิจของโรงเรียน ( รายละเอียด )

 
   
   
   
   
   

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222