จำนวนโรงเรียน แยกรายอำเภอ    แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
   จำนวนนักเรียนทั้งหมด แยกรายชั้น/รายโรงเรียน    ผลการรับนักเรียน ระดับชั้น ป.1 - ม. 3 ปีการศึกษา 2554
   สรุปจำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียน    จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมินผ่านช่วงชั้น
   สรุปจำนวนนักเรียน แยกตามขนาดของโรงเรียน    จำนวนนักเรียนที่จบตามช่วงชั้น / ระยะเวลา
      จำนวนนักเรียนที่จบ ป.6 ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
      จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน