จำแนกโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน/ประเภทโรงเรียน  
จำนวนนักเรียน จำแนกตามขนาดของโรงเรียนในสังกัด  
จำแนกประเภท ขนาด จำนวน นักเรียน/บุคลากร  
จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน พ.ศ.2553