สีประจำโรงเรียน

เหลือง – เขียว   

ความหมาย   สีเหลือง      หมายถึง   ความมีคุณธรรม,บริสุทธิ์,รุ่งเรืองสว่างไสว 

   สีเขียว           หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ทางวิชาการ