เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดชุกพี้

                                                                                                ( คำร้อง  อาคม  แก้วประเสริฐ)

 

       โรงเรียนวัดชุกพี้มีสง่า                                          เพิ่มปัญญาเสริมสร้างชุมชน

                                    สื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีสู่สากล                                           เราทุกๆคนพัฒนาการศึกษาไทย

             ยิ้มง่าย ไหว้สวย เป็นอัตลักษณ์                              ร่วมพิทักษ์  รักษาไว้  จนยิ่งใหญ่

สรรค์สร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย                                        เกริกเกรียงไกร  เยาวชน  จงจดจำ

              สีประจำ เขียว-เหลือง สวยงามเด่น                            เน้นคุณภาพเยี่ยมเปี่ยมล้นคุณธรรม

         สู่มาตรฐานการศึกษาที่เลิศล้ำ                                                 ขอน้อมนำพระพุทธ พระธรรม บริหารจิตใจ

         เราเชิดชูเคารพสถาบันชาติ                                           ร่วมประกาศหลักการประชาธิปไตย

ถวายบังคม  องค์พระมหากษัตริย์ไทย                                       เทิดทูนไว้ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

                                               

                                                                                                    *ซ้ำ 2 รอบ*