โรงเรียนวัดชุกพี้

                     ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงชุม   หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้านต้นสำโรง ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71110 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม   2465 มีพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา