ประกาศโรงเรียนวัดชุกพี้ เรื่อง การใช้ประตู เข้า-ออกโรงเรียน