ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 นางมุกดา   ภาเวชวงศ์

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

นายสามารถ    เกษรบัว

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

นางสมพร  ศรีทับทิม

ผู้แทนครู

 

นายสุกิจ  หัตถกรรม

ผู้แทนองค์กรชุมชน

 

นายวิบูลย์  เจริญพร

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 

น.ส.พิมพ์กานต์ ว่องประเสริฐ

ผู้แทนศิษย์เก่า

พระนคร  อานนฺโท

ผู้แทนพระภิกษุหรือผู้แทนศาสนาอื่นในพื้นที่

     

นายณรงค์  เจียมบรรจง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายปรีชา หัตถาครองหทัย

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้อำนวยการโรงเรียน)