จำนวนนักเรียนของโรงเรียนวัดชุกพี้และจำนวนห้องเรียน

 

      ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

             จำนวนนักเรียน

    ชาย

    หญิง

    รวม

อนุบาล 1

1

5

3

8

อนุบาล 2

1

4

3

7

รวมระดับอนุบาล

2

9

6

15

ป. 1

1

4

1

5

ป. 2

1

4

7

11

ป. 3

1

6

3

9

ป. 4

1

4

4

8

ป. 5

1

7

4

11

ป. 6

1

6

5

11

รวมระดับประถม

6

31

24

55

ม.1

1

13

5

18

ม.2

1

10

8

18

ม.3

1

14

16

30

รวมระดับมัธยมต้น

3

37

29

66

    รวมทั้งสิ้น

11

77

59

136