ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนวัดชุกพี้ 

 

นายปรีชา  หัตถาครองหทัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

นางศรีทิพย์วรา ทับทิมสี

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายนิเวศ    ขันทวี

ครู คศ.๓

 

นางสุชิรา  พิลา

ครู คศ.๓

นางสมพร  ศรีทับทิม

ครู คศ.๒

นางเขมณัฏฐ์   กุลขัว

ครู คศ.๒

 

นางกุสุมา  ชลอทรัพย์

ครู คศ.๒

นางสาวสุลาวัลย์  โพธิ์ศรี

ครู คศ.๒

นางลาวัณย์ อะกะวงค์

ครู คศ.๑

 

นางสาวพัชรินทร  ทิพย์จันทร์

ครู คศ.๑

นายอุดมพงษ์  เอี่ยมหรุ่น

ครู คศ.๑

นางสาวเกศรา  ครุธเครือ

ครู คศ.๑

 

นางสาวสุจิตรา แสงทอง

ครูผู้ช่วย

       

นายจักรพงศ์  โพธิ์เตียน

ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ สุขุมพันธ์

ครูผู้ช่วย

 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วแสนตอ 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

 

 

 

 

 

นายมงคล เจียมบรรจง

นักการภารโรง