โรงเรียนวัดชุกพี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1