รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวัดชุกพี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดชุกพี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดชุกพี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1