นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานคณะกรรมการ

 

ผศ.ชวลิต  สันถวโกมล
ข้าราชการบำนาญ
กรรมการ

นายประสงค์  ทักษิณ
ข้าราชการบำนาญ
กรรมการ

นายวินิจ  โรจนวงศ์
ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ

นางสายพร  อินทนินท์
ข้าราชการบำนาญ
กรรมการ

ดร.สุริยงค์  ชวนขยัน
คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.รภ.กาญจนบุรี
กรรมการ

นางเอมอร  รสเครือ
ข้าราชการบำนาญ
กรรมการ

นายประสาน  นิยมทรัพย์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ

นายธีรชัย  ชุติมันต์
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ

นายชอบ  สุขศิริ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ

นายประสาน  สงวนพันธ์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ

นายบุญเสริม  วิทยา
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
กรรมการ

นายวิชัย  กลัวผิด
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารฯ
กรรมการ

นายวสันต์  ภูษิตกาญจนา
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
กรรมการ

นางสาวพงษ์จิตต์  เกตุภู่พงษ์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
กรรมการ

นายบรรลือศักดิ์  ยังดี
ผู้แทนครู
กรรมการ

 

 

 

นายอนันต์ กัลปะ
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ