ระดับ..สถานศึกษา

ระดับ..ผู้บริหาร

ระดับ..ครูผู้สอน

ระดับ..บุคลากรอื่น

- การจัดการความรู้สู่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
    ของ โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง ( รายละเอียด )

- ยกระดับผล O-NET ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ตามกระบวนการ PDCA
   ของ  โรงเรียนบ้านพุเลียบ ( รายละเอียด )

- การบริหารจัดการแบบ "Sriupalaram Model" : คุณภาพสถานศึกษาทั้งองค์กรของโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
    ของ  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม  ( รายละเอียด )

- การพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ด้วยลิเกไทยโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ของ  โรงเรียนวัดชุกพี้  ( รายละเอียด )

- POSRIKIDS MODEL  เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่
     ของ  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม  ( รายละเอียด )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

- การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย BPL model
    โดย  นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา (
ผลงาน )

- การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งสู่คุณภาพนักเรียน
     โดย  นางวิชญาณี  บุญทวี (
ผลงาน )

- POSRIKIDS Management  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
     โดย  นางสาววิไล  กวางคีรี  (
ผลงาน )

- การบริหารจัดการแบบ "Sriupalaram Model" : คุณภาพสถานศึกษาทั้งองค์กรของโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
     โดย  นางเตือนใจ  รักษาพงศ์  (
ผลงาน )

- บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     โดย  นางดวงสมร  บาตรโพธิ์  (
ผลงาน )

- นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนสู่มาตรฐานด้วย "DISSAHUL MODEL"
     โดย  นายรัชช์สิทธิ์  พิทยาลัย  (
ผลงาน ) 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การบริหารจัดการในชั้นเรียนโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดสืบเสาะหาความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    โดย  นางณภาภัช  ภุมภารินทร์ (
ผลงาน )

- การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยกิจกรรม "สมุนไพรเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
     โดย  นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์ (
ผลงาน )

- สื่อสร้างสรรค์สานฝันสู่การเรียนรู้
     โดย  นางนารี  ปิ่นปี  (
ผลงาน )

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     โดย  นางชีวรัตน์  ข่ายคำ  (
ผลงาน )

- ผลการจัดประสบการณ์ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านวังลานที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านวังลาน จังหวัดกาญจนบุรี
     โดย  นางเบญจา  สนธยานาวิน  (
ผลงาน )

- การอ่านสร้างชีวิต ลิขิจอนาคต
     โดย  นางสาวปาณิสรา  มณีจำรัฐ  (
ผลงาน )

- การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
     โดย  นางวรันธร  กัลปะ  (
ผลงาน )

- บริหารจัดการดี ดนตรีสร้างสรรค์
     โดย  นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์  (
ผลงาน )

- การบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากโครงงานประดิษฐ์ดอกไม้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญานำพาเอกลักษณ์สู่งานหนังสือพิมพ์มหัศจรรย์พอเพียง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     โดย  นางวนิดา  ปากโมกข์  (
ผลงาน )

- ชุดกิจกรรมหนู่น้อยนักวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
     โดย  นางสาวณัฏฐ์ชนินาถ  วทัญญู  (
ผลงาน )

- การพัฒนา สื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้หอศิลป์เอมเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการ
     โดย  นางสาวสาลินี  อุดมผล  (
ผลงาน )

- "Let's sing a song"
     โดย  นางสาวอนุสรา  เกตุแก้ว  (
ผลงาน )

- กิจกรรมแนะแนว : ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
     โดย  นางสาววชรพร  เพิ่มพูล  (
ผลงาน )

- การพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียน ด้วยกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน
     โดย  นางสาวทัศนีย์  นิลผึ้ง  (
ผลงาน )

- ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง เสียงและการได้ยิน โดยใช้กระบวนการสิบเสาะหาความรู้ 5Es
     โดย  นางสาวนิภาพร  กองบาง  (
ผลงาน )

- การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
     โดย  นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ  (
ผลงาน )

- การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน การแสดงพื้นเมืองชุด ระบำทอผ้าฝ้าย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
     โดย  นางวณิชย์ชยา  โพชะเรือง  (
ผลงาน )

- การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การสร้างทางเลือกโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
     โดย  นางสาวสุรีรัตน์  กลิ่นหอม  (
ผลงาน )

- การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียงในเด็กปฐมวัย
     โดย  นางสุดา  เข็มไทย  (
ผลงาน )


 


 

 

- การพัฒนาชุดนิเทศการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมตามมาตรฐานการเรียนร่วมของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4
     โดย  นางสาวเบญจมาศ  ทอง
ศรี  ( ผลงาน )

- รายงานผลการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนที่รับผิดชอบโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
     โดย  นางส
าวถวิล  หวังกุ่ม ( ผลงาน )

- รายงานผลการพัฒนาชุดนิเทศฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
     โดย  นางนิตยาพร  แซ่ตั้ง  (
ผลงาน )

- ปฏิบัติเป็นเลิศ ก่อเกิดผลงาน
     โดย  นายวรวิทย์  อัคราภิ
ชาต  ( ผลงาน )

- การสร้างงาน คือการสร้างเงิน เพื่อความเจริญของชีวิต
     โดย  นาย
สมคิด  บุญมา  ( ผลงาน )

- การจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ (การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนการ์ตูน)
     โดย  นางสาวเนตินา  เทียนศิริ  (
ผลงาน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222