นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานอนุกรรมการ

 


นายเดชา  ศรีตระกูล
ผู้แทน ก.ค.ศ.
อนุกรรมการ


นายปรารมภ์  จำปาศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ


นางศิริพร  ภู่ขวัญเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ


นางสรณ์ปวีณ์  อินทรพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ


นายสมศักดิ์  วธาวนิชกุล
ผู้แทนคุรุสภา
อนุกรรมการ


นายวัฒนา  สุขเกษ
ผู้แทนผู้บริหาร
อนุกรรมการ


นายฉลอง  ขำมาก
ผู้แทนบุคลากร
อนุกรรมการ


นายวิชิต  บุญเลิศ
ผู้แทนข้าราชการครู
อนุกรรมการ


นายอนันต์ กัลปะ
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1
อนุกรรมการและเลขานุการ