+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน +++++ 

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

    ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2558

   ข้อมูลนักเรียน 31 มี.ค.2558

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2558

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2555

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2556

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น

    โปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือน

    ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2559   
 .
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้    

    กลุ่มงานนิติกร  

    งานประชาสัมพันธ์  
  
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  
KM Delivery Kan1 
  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

   ข้อสอบพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ   
  

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 
เรียน UTQ ONLINE  
 

 

ระบบบริการ

    ระบบ SMART AREA

     ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน  

      

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่  

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุม VDO Conferrence ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 การจัดกิจกรรมรวมพลัง......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรีดูแลความเรียบร้อยและความพร้อมในการรับสมัคร....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มอบโบไว้ทุกข์พร้อมกับติดโบไว้ทุกข์ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาก่อนที่จะทำการประชุม.....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ตชด.บ้านประตูด่าน ตำบลบ้านเก่า......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวตำบลบ้านเก่า......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ...


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ บุคลากรในสำนักงานตรวจสุขภาพประจำปีโดยได้.....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะในการ.....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมการจัดกำลังลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดปฏิบัติหน้าที่.....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านเจ้าเณรอำเภอศรีสวัสดิ์...


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียงซึ่งเกิดพื้นดินยุบตัวเป็นแนว หลุม ลึก ทางยาวอันอาจ....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขัน......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขัน......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขัน......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมในพิธีแถลงข่าวการจัดงานกาชาดจังหวัดรวมใจแสดงความอาลัยด้วยใจภักดี....


นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่...


สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการศึกษาพิเศษ......


ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL)......


นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 11/2559.....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงาน การดำเนินงานเพื่อให้สอดรับกับปฏิทินการปฏิบัติงานของ สพฐ...

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
ปฏิทินการพัฒนาตนเองผ่านระบบ Tepe Online ก่อนบรรจุและแต่งตั้ง ผอ.รร. ( ปฏิทิน )
ด้วยนางต้าน ฉัตรทัณฑ์ มารดา นายระ ฉัตรทัณฑ์ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า รร.วัดโพธิ์ศรีสุขาราม ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ 30 พย.2559 เวลา 03.09 น. ขณะนี้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ 70 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง เวลา 20.00 น. และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ วัดหนองสำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดอินทาราม ฯ  อ.ท่าม่วง รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ ( ประกาศ )  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผอ.โรงเรียน ( ประกาศ ) ( บัญชีรายชื่อ ) ( แผนที่ รร.อนุบาล ฯ )
โรงเรียนวัดชุกพี้ อ.ท่าม่วง รับสมัครครูอัตราจ้างเอกคอมพิวเตอร์ ( ประกาศ )  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ รร.บ้านไทรทอง ( ประกาศ )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ( ประกาศ )
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  2  รายการ ( ประกาศ )
ประกาศการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ ( รายละเอียด ) ( กิจกรรม )
ประกาศศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง ผอ.รร.สังกัด สพฐ. ( รายละเอียด ) ( ข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่่ง ผอ.รร. )
วุฒิบัตรการอบรม DLIT หากต้องการแก้ไข ติดต่อ ศน.ชาลี สำรองทรัพย์ ( วุฒิบัตรรุ่นที่ 1 ) ( รุ่นที่ 2 ) ( รุ่นที่ 3 ) ( รุ่นที่ 4 )
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอเชิญโรงเรียนทุกโรงเรียนคัดนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน เข้าเรียนผ่านระบบสื่ออีเลิร์นนิ่ง ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งจัดทำโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล สามารถเข้าเรียนได้ที่นี่  ( เข้าเรียนที่นี่ )  
เชิญทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์ elearning center KAN1-PESAO ได้ที่นี่ ( เชิญเยี่ยมชม)
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )

ข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ DLIT
 เผยแพร่การสอนเสริมเพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT ปีการศึกษา 2558 ( หนังสือแจ้ง ) ( สาระภาษาไทย ) ( สาระคณิตศาสตร์ ) ( สาระภาษาอังกฤษ ) ( สาระวิทยาศาสตร์ ) ( สาระสังคมศึกษา ) ( หรือเข้าเว็ปไซต์ที่นี่ )
ซักซ้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) ( หนังสือแจ้ง )
ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) ( หนังสือแจ้ง )

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ชพค และ ชพส เดือน สิงหาคม 2559 ( รายละเอียด )
แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ชพค และ ชพส เดือน กรกฎาคม  2559 ( รายละเอียด )
เรื่อง ขอรับการบริจาคเข้ามูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตร์ บุรฉัตร ฯ ( รายละเอียด 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ( ประกาศ ) ( ตัวมาตรฐาน ) ( เกณฑ์และวิธีประเมิน )
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผอ.โรงเรียน ( ประกาศ ) ( บัญชีรายชื่อ ) ( แผนที่ รร.อนุบาล ฯ ) ( มาตรการการป้องกันการทุจริตในการสอบ ฯ )
 การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ( หนังสือแจ้งเขต ฯ ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Skill  ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 ) ( รายละเอียด 4 )
 คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยโปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ( คู่มือ 1 ) ( คู่มือ 2 )
 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ( หนังสือแจ้ง ) ( ประกาศ ฯ ) ( สถานที่ติดต่อและผู้ประสานงาน )

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 2559 ค่าครุภัณฑ์ ฯ ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ( หนังสือแจ้ง ) ( คู่อื่การดำเนินงานเล่มใหม่ )
การติดตามการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ ( คำอธิบายการติดตาม ) ( 5 กลยุทธ์ที่เป็นจุดเน้น )
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 ของสพป.กาญจนบุรี เขต 1 ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 ) ( รายละเอียด 4 ) ( รายละเอียด 5 ) ( รายละเอียด 6 ) ( รายละเอียด 7 ) ( รายละเอียด 8 ) ( รายละเอียด 9 )
ส่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี  ฯ ( หนังสือแจ้ง ) ( แผนพัฒนา )

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ฯ ( ประกาศ )
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  2  รายการ ( ประกาศ )
รายการโอนเงินสวัสดิการ ฯ ค่ารักษา ฯ ค่าการศึกษาบุตร  ( รายละเอียด )
รายการโอนเงินสวัสดิการ ฯ ค่ารักษา ฯ ค่าการศึกษาบุตร  ประจำวันที่ 5 กันยายน ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ( หนังสือแจ้ง ) ( เอกสาร 1 ) ( เอกสาร 2 ) ( เอกสาร 3 ) ( เอกสาร 4 ) ( เอกสาร 5 ) ( เอกสาร 6 )
การรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ( หนังสือแจ้ง ) ( เอกสารคู่มือ ฯ )
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ ปีการศึกษา 2560 ( หนังสือแจ้ง ) ( ประกาศ สพฐ. )
การรับนักเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ปีการศึกษา 2560 ( หนังสือแจ้ง ) ( ประกาศ สพฐ. )
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด ) ( ปฏิทิน ฯ )  

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 การเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ( คู่มือ ฯ ) ( ป. 6 ) ( ม. 3 )
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2558 ฉบับปรับปรุง ( รายละเอียด )
ข้อสอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ( รายละเอียดข้อสอบ )
การรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ( แบบรายงาน ) ( ปกแบบรายงาน ) ( คู่มือการติดตาม ) ( ปกคู่มือการติดตาม )
ตัวอย่างแผนการสอน อาเซียนศึกษา ( แผนการสอนอาเซียน )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด สพป.กาญจนบุีั เขต 1 ( รายละเอียด )
 ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 ( รายละเอียด )  

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 การเผยแพร่เอกสารงานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ( รายงานการวิจัย )
 การเชื่อมต่อสื่ออินเทอร์เน็ตระบบ TOT Satellite แทนระบบ IP Star บริษัท สามารถ ฯ ( รายละเอียด ) ( รายชื่อ ร.ร. )
การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซน 3 ( รายละเอียด )
การเข้าพื้นที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ Router  ( รายละเอียด ) ( รายชื่อโรงเรียน )

ข่าวอื่น ๆ
สรุปอย่างย่อ ๆ กับ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ( รายละเอียด )
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ได้ที่นี่ ( เอกสาร )
อาจเป็นเพราะ 8 เหตุผล ที่ สพฐ.จำต้องเลื่อนการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2559 ครั้งนี้ออกไป ( รายละเอียด )
คำสั่ง คสช.ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ( รายละเอียด )
คำสั่ง คสช.ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ( รายละเอียด )
ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ มกราคม 2559 ของประเทศไทย ( แนวคิดร่างรัฐธรรมนูญ ) ( สรุปหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญ ) ( ร่างรัฐธรรมนูญฉบับรายมาตรา )
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ( รายละเอียด )  
 พรฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 ( รายละเอียด )
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ( รายละเอียด )
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) ( ตั้งกิ่ง อ.ด่านมะขามเตี้ย ) ( ตั้ง อ.ด่านมะขามเตี้ย )

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอภิชัย  ทำมาน

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   สายตรง ผอ.เขต...ร้องเรียน    
   รับสมัครครูอัตราจ้าง  ปี 2559

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 255 9 

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปี 2559

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

   การแข่งขันภาษาอังกฤษ ปี 2559

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปี 2558

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

   โครงการขยายผลการศึกษาทางไกล

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

    นโยบายอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006
ดูแลโดย ศน.ชาลี สำรองทรัพย์  Email : chalee.sum@gmail.com  โทร  087-8079241