เหลืออีก  17 วัน สอบ O-Net

เหลืออีก  49 วัน สอบ NT
 

+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน +++++ 

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

    ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2558

   ข้อมูลนักเรียน 31 มี.ค.2558

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2558

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2555

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2556

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น

    โปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือน

    ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2559   
 .
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้    

    กลุ่มงานนิติกร  

    งานประชาสัมพันธ์  
  
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  
KM Delivery Kan1 
  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

   ข้อสอบพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ   
  

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 
เรียน UTQ ONLINE  
 

 

ระบบบริการ

    ระบบ SMART AREA

     ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน  

      

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่  

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกรางวัล MOE AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา.....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวางแผนการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กล่าวทักทายพร้อมมอบนโยบายเพื่อไปสู่การปฏิบัติ ให้กับคณะครูเครือข่ายพัฒนาการศึกษา......


นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง.........


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กล่าวทักทายพร้อมมอบนโยบายเพื่อไปสู่การปฏิบัติ ให้กับคณะครูเครือข่ายพัฒนาการศึกษา......


นายศิริวุฒิ สามนปาล รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับเงินอุดหนุน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ของ......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมชนให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียนที่มาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ตลาดไทยตลาด.....


นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับ นายโมริโอะ ยาซุยซัง ประธานมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) ในโอกาส.....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบาย......


นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและกล่าว.....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่าง สำนักงาน.....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธาน ฯ นายศิริวุฒิ สามนปาล รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เป็นประธานสนามสอบ......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ของ......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ในการเตรียมการ......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าอวยพรผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนัก......


นางดวงสุดา บุรเนตร ศน.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง.........


นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกรางวัล MOE AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา.....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวางแผนการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กล่าวทักทายพร้อมมอบนโยบายเพื่อไปสู่การปฏิบัติ ให้กับคณะครูเครือข่ายพัฒนาการศึกษา......

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ประกาศรายชื่อ ) ( กำหนดการ )
ระบบดาวน์โหลดข้อสอบ  O-NET สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  ( คลิกโหลด )
วุฒิบัตรการอบรม DLIT หากต้องการแก้ไข ติดต่อ ศน.ชาลี สำรองทรัพย์ ( วุฒิบัตรรุ่นที่ 1 ) ( รุ่นที่ 2 ) ( รุ่นที่ 3 ) ( รุ่นที่ 4 )
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอเชิญโรงเรียนทุกโรงเรียนคัดนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน เข้าเรียนผ่านระบบสื่ออีเลิร์นนิ่ง ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งจัดทำโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล สามารถเข้าเรียนได้ที่นี่  ( เข้าเรียนที่นี่ )  
เชิญทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์ elearning center KAN1-PESAO ได้ที่นี่ ( เชิญเยี่ยมชม)
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )

ข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ DLIT
 เผยแพร่การสอนเสริมเพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT ปีการศึกษา 2558 ( หนังสือแจ้ง ) ( สาระภาษาไทย ) ( สาระคณิตศาสตร์ ) ( สาระภาษาอังกฤษ ) ( สาระวิทยาศาสตร์ ) ( สาระสังคมศึกษา ) ( หรือเข้าเว็ปไซต์ที่นี่ )
ซักซ้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) ( หนังสือแจ้ง )
ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) ( หนังสือแจ้ง )

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ชพค และ ชพส เดือน ธันวาคม 2559 ( รายละเอียด )
แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ชพค และ ชพส เดือน สิงหาคม 2559 ( รายละเอียด )
แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ชพค และ ชพส เดือน กรกฎาคม  2559 ( รายละเอียด )
เรื่อง ขอรับการบริจาคเข้ามูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตร์ บุรฉัตร ฯ ( รายละเอียด 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ( ประกาศ ) ( ตัวมาตรฐาน ) ( เกณฑ์และวิธีประเมิน )
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
 การคัดเลือผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียดเพิ่มเติม )
 โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์ ครั้งที่ 11 ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 )
 รายละเอียดเพิ่มเติมการย้ายข้าราชการครู ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 ) ( รายละเอียด 4 ) ( รายละเอียด 5 ) ( รายละเอียด 6 )
 ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ( ประกาศ ) ( รายละเอียดตำแหน่ง ) ( ประกาศแก้ไข ฯ )  ( ประกาศ ฯ ) ( รายชื่อเอกคอม ฯ ) ( รายชื่อเอกประถม ) ( ไม่มีสิทธิ์สอบ ) ( แผนที่ อนุบาลกาญจน์ ) ( ประกาศผลการคัดเลือก ) ( คอมพิวเตอร์ ) ( ประถมศึกษา )   
 ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( ประกาศ ) ( ประกาศรายชื่อ ) ( วิทย์หนองสามพราน ) ( วิทย์หินแด้น ) ( คณิตวังด้ง ) ( คณิตวัดหนองบัว ) ( คณิตหนองไผ่ ) ( ประการผลการคัดเลือก )  

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ฯ  ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด )
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  รายการค่าก่อสร้างอาคาร ฯ  ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด )
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 2559 ค่าครุภัณฑ์ ฯ ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ( หนังสือแจ้ง ) ( คู่อื่การดำเนินงานเล่มใหม่ )
การติดตามการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ ( คำอธิบายการติดตาม ) ( 5 กลยุทธ์ที่เป็นจุดเน้น )
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 ของสพป.กาญจนบุรี เขต 1 ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 ) ( รายละเอียด 4 ) ( รายละเอียด 5 ) ( รายละเอียด 6 ) ( รายละเอียด 7 ) ( รายละเอียด 8 ) ( รายละเอียด 9 )
ส่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี  ฯ ( หนังสือแจ้ง ) ( แผนพัฒนา )

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ฯ ( ประกาศ )
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  2  รายการ ( ประกาศ )
รายการโอนเงินสวัสดิการ ฯ ค่ารักษา ฯ ค่าการศึกษาบุตร  ( รายละเอียด )
รายการโอนเงินสวัสดิการ ฯ ค่ารักษา ฯ ค่าการศึกษาบุตร  ประจำวันที่ 5 กันยายน ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560 ( สุขาภิบาลอาหาร ) ( หนังสือแจ้ง ) หลักเกณฑ์ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )  
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560 ( น้ำดื่ม ) ( หนังสือแจ้ง ) หลักเกณฑ์ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560 ( หนังสือแจ้ง ) รายละเอียดเพิ่มเติม  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล ฯ ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ( หนังสือแจ้ง ) ( เอกสาร 1 ) ( เอกสาร 2 ) ( เอกสาร 3 ) ( เอกสาร 4 ) ( เอกสาร 5 ) ( เอกสาร 6 )

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 การรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ( หนังสือแจ้ง ) ( เครื่องมือประเมิน )
 การเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ( คู่มือ ฯ ) ( ป. 6 ) ( ม. 3 )
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2558 ฉบับปรับปรุง ( รายละเอียด )
ข้อสอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ( รายละเอียดข้อสอบ )
การรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ( แบบรายงาน ) ( ปกแบบรายงาน ) ( คู่มือการติดตาม ) ( ปกคู่มือการติดตาม )
ตัวอย่างแผนการสอน อาเซียนศึกษา ( แผนการสอนอาเซียน )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด สพป.กาญจนบุีั เขต 1 ( รายละเอียด )
 ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 ( รายละเอียด )  

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 การเผยแพร่เอกสารงานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ( รายงานการวิจัย )
 การเชื่อมต่อสื่ออินเทอร์เน็ตระบบ TOT Satellite แทนระบบ IP Star บริษัท สามารถ ฯ ( รายละเอียด ) ( รายชื่อ ร.ร. )
การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซน 3 ( รายละเอียด )
การเข้าพื้นที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ Router  ( รายละเอียด ) ( รายชื่อโรงเรียน )

ข่าวอื่น ๆ
สรุปอย่างย่อ ๆ กับ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ( รายละเอียด )
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ได้ที่นี่ ( เอกสาร )
อาจเป็นเพราะ 8 เหตุผล ที่ สพฐ.จำต้องเลื่อนการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2559 ครั้งนี้ออกไป ( รายละเอียด )
คำสั่ง คสช.ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ( รายละเอียด )
คำสั่ง คสช.ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ( รายละเอียด )
ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ มกราคม 2559 ของประเทศไทย ( แนวคิดร่างรัฐธรรมนูญ ) ( สรุปหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญ ) ( ร่างรัฐธรรมนูญฉบับรายมาตรา )
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ( รายละเอียด )  
 พรฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 ( รายละเอียด )
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ( รายละเอียด )
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) ( ตั้งกิ่ง อ.ด่านมะขามเตี้ย ) ( ตั้ง อ.ด่านมะขามเตี้ย )

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอภิชัย  ทำมาน

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   สายตรง ผอ.เขต...ร้องเรียน    
   รับสมัครครูอัตราจ้าง  ปี 2559

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 255 9 

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปี 2559

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

   การแข่งขันภาษาอังกฤษ ปี 2559

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปี 2558

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

   โครงการขยายผลการศึกษาทางไกล

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

    นโยบายอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006
ดูแลโดย ศน.ชาลี สำรองทรัพย์  Email : chalee.sum@gmail.com  โทร  087-8079241